Auteursarchief: admin

Kunst is het hart van het Kunstonderwijs

Aan wie het aanbelangt

Jullie hebben vast gehoord over de modernisering van het secundair onderwijs die al jaren boven ons hoofd hangt. Nu de Vlaamse regering deze vernieuwing uitrolt stellen we vast dat de kunst-secundaire scholen in een keurslijf worden gedwongen die hun werking in gevaar brengt. Het zou wel eens best gedaan kunnen zijn met de Sint Lukas Kunsthumaniora zoals we haar al decennia kennen. Het geroemde pedagogisch project Sint Lukas waarvan jullie de vruchten plukten en dat gekenmerkt werd door een humane en geïndividualiseerde benadering, door inzet op creativiteit en beeldende talenten, door nadruk op oorspronkelijkheid en zelforganisatie is in gevaar. Alle kunst-secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel, waaronder onze school zijn in een staat van paraatheid om te trachten een aantal maatregelen terug te schroeven. Die nieuwe maatregelen gaan concreet over het reduceren van kunstvakken en kunst- en cultuurbeschouwende vakken ten voordele van STEM-vakken als wiskunde en natuurwetenschap. Het hoeft geen betoog om te zien dat daardoor onze werking danig in gevaar komt voor de toekomstige generaties van leerlingen.

Deelt u onze bezorgdheid? Deel deze brief dan op uw sociale media en onderschrijf via dit formulier onze vraag aan het Vlaams Parlement om de eindtermen te herzien.

Toen de founding fathers de Sint Lukas Kunsthumaniora Brussel boven de doopvont hielden en volop inzetten op kunstvakken hadden ze een volwaardige ‘vorming’ voor ogen naar analogie met de meer traditionele richtingen als Latijn of wiskunde-wetenschappen. Ze wilden een humaniora realiseren die appelleerde aan beeldend, poëtisch en creatief ingestelde jongeren. Het handhaven van zo’n kunst-secundaire school wordt ons nu onmogelijk gemaakt. Het ziet er zelfs naar uit dat we hoogstens een ‘kunsthumaniora light’ uit de brand kunnen slepen, een te smalle sokkel om ons pedagogische project Sint-Lukas op te bouwen. Dit pedagogisch model behelst een menselijke humaniora die het beeld en de kunst aangrijpt om een vorming ten volle te realiseren. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van creatieve, poëtische en beeldende vermogens. Het accent ligt er minder op reproductie en méér op oorspronkelijkheid, minder op volgzaamheid en méér eigenzinnigheid. Een type humaniora dat haar deugdelijkheid duidelijk bewezen heeft en precies die kwaliteiten promoveert die Vlaanderen hard nodig heeft in deze tijden.

Vandaar onze oproep. We willen beroep doen op jullie netwerken en relaties die misschien tentakels tot in de politieke wereld hebben. De bedoeling is om te reageren. Wellicht zijn er verschillende onder jullie die beslagen zijn in social media campagnes om een reactie op te zetten die breder gedragen wordt.

Open brief van de kso-scholen

De directies van de kso-scholen maken zich ernstig zorgen over de eigenheid van hun studierichtingen in het gemoderniseerde secundair onderwijs.

Onze vakgroepen van de algemene vakken bekeken de nieuwe eindtermen en elke vakgroep vraagt meer lestijden per week want de nieuwe eindtermen betekenen een gevoelige verzwaring van de algemene vorming in alle studierichtingen. Maar meer lestijden per week voor algemene vorming betekent minder ruimte voor de kunstvakken in het specifiek gedeelte, minder ruimte voor de eigenheid van ons artistiek aanbod. Directies van TSO en BSO scholen riepen al vorig jaar op om die algemene vorming nog eens grondig te bekijken en af te slanken omdat zij vrezen dat zij geen tijd genoeg zullen hebben om technisch geschoolde leerlingen af te leveren. Wij kunnen alleen maar aansluiten bij hun protest.

Deelt u onze bezorgdheid? Deel deze brief dan op uw sociale media en onderschrijf via dit formulier onze vraag aan het Vlaams Parlement om de eindtermen te herzien.

Aan de leden van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement.

De directies van de kso-scholen maken zich ernstig zorgen over de eigenheid van hun studierichtingen in het gemoderniseerde secundair onderwijs.

Geachte leden van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement, De Kunstgroep, het netoverschrijdend overleg van de directies van de kso-scholen, kreeg van haar leden heel wat bezorgdheden over de modernisering van het secundair onderwijs en de plaats van kunstsecundaire scholen daarin.Onze vakgroepen van de algemene vakken bekeken de nieuwe eindtermen en elke vakgroep vraagt meer lestijden per week want de nieuwe eindtermen betekenen een gevoelige verzwaring van de algemene vorming in alle studierichtingen. Maar meer lestijden per week voor algemene vorming betekent minder ruimte voor de kunstvakken in het specifiek gedeelte, minder ruimte voor de eigenheid van ons artistiek aanbod.Directies van TSO en BSO scholen riepen al vorig jaar op om die algemene vorming nog eens grondig te bekijken en af te slanken omdat zij vrezen dat zij geen tijd genoeg zullen hebben om technisch geschoolde leerlingen af te leveren. Wij kunnen alleen maar aansluiten bij hun protest.Niet dat wij een probleem hebben met een actualisering van de algemene vorming door de eindtermen af te leiden van 16 sleutelcompetenties die essentieel zijn om als jonge burger in Europa je kansen te kunnen wagen. Kunstenaars staan midden in de maatschappij. Mens en gemeenschap zijn inspiratiebronnen voor zijn kunst die daardoor hoogst relevant is voor de samenleving. Een kunstenaar heeft dus niet alleen nood aan zijn ambacht maar ook aan inzicht in de maatschappij waar hij in leeft. Wij hebben als kunstgroep de hervorming van de eindtermen dus ook toegejuicht vooral omdat uit gesprekken met de mensen van AHOVKS, steeds een geruststellende boodschap kwam. Zij hielden de evenwichten tussen algemene vorming en specifieke vorming goed in het oog en zouden ook letten op een evenwicht tussen de verschillende sleutelcompetenties. Van dat evenwicht is in de uiteindelijke tekst, die wij pas te zien kregen op maandag 19 oktober, weinig te merken. Als wij uitgaan van een lesrooster van 32 lesuren per week zou er maximum 6 lesuren overblijven voor specifieke vorming, zeg maar kunstvakken. En binnen de algemene vorming vinden wij een groot overwicht van sleutelcompetentie 6 : “Wiskunde, natuurwetenschappen en STEM”. Om alle eindtermen van die sleutelcompetentie te realiseren schatten wij dat er 7 of 8 lesuren per week nodig zijn. Dat is niet alleen meer dan in de meeste huidige KSO studierichtingen maar ook meer dan in sommige huidige ASO studierichtingen. Wij vrezen dat dit overwicht van wiskunde en exacte wetenschappen niet alleen het evenwicht binnen de algemene vorming verstoort maar ook de onderwijskansen van veel scholieren in het gedrang zal brengen. Het KSO levert momenteel jongeren met een diploma secundair onderwijs af die goede slaagkansen hebben in verscheidene richtingen in het hoger (kunst)onderwijs. Die doorstroomcijfers hebben ertoe geleid dat de meeste studierichtingen uit het KSO in de matrix SO domeingebonden doorstroomrichtingen zijn geworden. Wij gaan hun kansen op doorstroom naar het hoger onderwijs echt niet verhogen door meer wiskunde en wetenschappen aan te bieden, integendeel. Want dan worden onze leerlingen minder goed voorbereid op de toelatingsproeven van het hoger kunstonderwijs waar kunstvakken geëvalueerd worden en géén wiskunde.Wij vragen aan de leden van de commissie onderwijs om de verdeling basisvorming en specifiek gedeelte te herbekijken. Niet voor alle opleidingen in het hoger onderwijs en de universiteit heb je een pakket van 7u wiskunde en wetenschappen nodig in het secundair om te kunnen instromen.Wij vragen ook aandacht voor de diverse leerlingenprofielen die in onze scholen aanwezig. Er zijn meer wiskundige denkers en er zijn meer talige talenten. Er zijn leerlingen die heel abstract denken en er zijn leerlingen die graag hoofd en handen laten samenwerken. Er zijn leerlingen die een verhaal maken en leerlingen die alles in een schema plaatsen. Er zijn leerlingen die alles in een beeld moeten samenvatten en anderen die met formules alles kunnen beschrijven. Die leerlingen zitten nu in alle onderwijsvormen en slagen er in een diploma secundair onderwijs te behalen en een hogere opleiding te volgen. Moeten wij in de algemene vorming van het secundair, in de eindtermen, ook niet met die leerlingenprofielen rekening houden? Namens de directies van de KSO-scholen vraagt de kunstgroep aan de leden van de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement om onze bezorgdheden ter harte te nemen bij de bespreking van het ontwerp van decreet over de eindtermen tweede en derde graad. Wij vragen voldoende ruimte om de pre-professionele artistieke vorming die wij onze kso leerlingen nu geven door te trekken in het gemoderniseerde secundair onderwijs. Wij vragen de commissie onderwijs een kans om gehoord te worden om ons standpunt te verduidelijken met cijfers en voorbeelden. Het KSO is de kleinste van de vier onderwijsvormen maar de ongeveer 7000 leerlingen die binnen KSO secundair onderwijs een diploma secundair behalen moeten ook volgend jaar nog naar school kunnen gaan, moeten een studierichting vinden die aansluit bij hun passie en hun talent. Het is hun stem die wij willen laten horen in het Vlaams Parlement.

Met vriendelijke groeten,

Luc Van Praet,

Voorzitter Kunstgroep

De nieuwe generatie staat klaar, waar is haar plaats? Van Nu en Straks

Open brief van de kunstgroep.info aan de Vlaamse regering

In 2019 waren in Vlaanderen zo’n 7000 leerlingen ingeschreven in het kunstsecundair onderwijs (kso).
Kiezen voor het kunstsecundair vereist naast talent ook een stevige motivatie: een leerling die in het kso les volgt, spendeert meer uren op de schoolbanken dan een leeftijdsgenoot in het aso. Toch maken leerlingen, ouders, maar ook leerkrachten bewust de keuze voor deze onderwijsvorm. Ze doen dat omdat ze geloven in de kracht van de combinatie van algemene vakken en kunsten die zo typisch is voor het kso. Ze vertrouwen erop dat deze veeleisende maar unieke mix hun een garantie biedt op doorstroom naar het hoger kunstonderwijs en later een job als muzikant, danser, acteur of beeldend kunstenaar.
Deze waarborg dreigt weg te vallen, nu er nog maar eens bespaard wordt op cultuur. De besparingen in de artistieke sector, zeer specifiek 60% in de projectsubsidie, hangen als een zwaard van Damocles boven hun toekomst. Jongeren leren op school, maar blijven natuurlijk niet op school. De projectsubsidies zijn in de meeste gevallen een investering in de toekomst van startende kunstenaars, maar dragen ook bij tot het rijke culturele aanbod in Vlaanderen.  
Vanuit de Kunstgroep, de netoverschrijdende samenwerking van de kso-scholen in Vlaanderen, kunnen we dan ook niet anders dan onze bezorgdheid uiten over de geplande besparingen. Waar zal de jonge generatie terechtkomen? Worden onze leerlingen kunstenaars of zijn ze gedoemd tot flexijobs? Zullen ze, net als hun voorgangers, de Vlaamse cultuur wereldwijd uitdragen of bergen ze maar beter nu meteen hun dromen en ambities op? Jongeren hebben nood aan perspectieven. Een overheid die hen die ontneemt, draagt een niet te onderschatten verantwoordelijkheid.
Bovendien zal deze besparing effect hebben in andere scholen. Zal er nog een aanbod zijn aan schoolvoorstellingen – vaak het werk van jonge gezelschappen die leerlingen verrassen met rake producties? Zullen scholen nog cultuurprojecten kunnen aanvragen? De bezuinigingen zullen onvermijdelijk ook waardevolle initiatieven in andere onderwijsvormen treffen.

Niets bestaat dat niet door iets anders is aangeraakt.

Wanneer de besparingen herbekeken worden, laat dan in de nieuwe deliberaties ook de stem horen van degenen die nog net niet in het veld staan. De beslissingen van Nu zullen Straks hun leven mee bepalen.

feestelijke inhuldiging

feestelijke inhuldiging nieuwe gebouwen Sint-Lukas

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen en met ons mee te vieren!
programma woensdag 6 juni 2018:

14u officiële inhuldiging
15u tot 17u namiddagprogramma
19u tot 21u avondprogramma

doorlopende tentoonstelling en performances

Om een idee te hebben van het aantal personen zouden we graag hebben dat u uw aanwezigheid bevestigt per e-mail: ikteken@sintlukas.brussels of telefonisch: 02 217 77 00

OPROEP creatievelingen

Feestelijke inhuldigingen gebouwen Sint-Lukas

Beste oud-studenten, ouders, leerlingen,

Op woensdag 6 juni worden de nieuwe gebouwen van de Sint-Lukas Academie, Basisschool en Kunsthumaniora ingehuldigd.
Voor deze speciale dag zijn we op zoek naar leerlingen en oud-leerlingen die samen met ons iets willen tonen en/of organiseren.

Heb je zin om werk te laten zien, op te treden (muziek, dans, woord, performance, …), een atelier te begeleiden, je kookkunsten te etaleren of wil je helpen waar nodig…

Laat ons dan ten laatste op 18 mei iets weten!

Je kan ons een mailtje sturen, met vermelding ‘6 juni’ via administratie1@sintlukas.brussels

Of je kan deze brief: Oproep 6 juni afgeven op het secretariaat. Je kan extra exemplaren van deze brief komen ophalen op het secretariaat.

Uiteraard ben je, samen met vrienden en familie van harte welkom. Delen maar!