Begeleiding

Voortdurende aandacht voor de begeleiding maakt deel uit van ons onderwijs. Dit betekent ook dat in dit kader een aantal initiatieven worden genomen:

Omtrent taal

Elke nieuwe leerling van het eerste en tweede jaar legt in september een digitale taaltoets Nederlands af. Leerlingen van hogere jaren krijgen tevens de mogelijkheid om een digitale taaltoets af te leggen. Op basis van de resultaten wordt nagegaan wie extra ondersteuning voor de Nederlandse taal nodig heeft. Afhankelijk van de situatie kan dan vanuit de school hulp aangeboden worden. Taalsterke leerlingen kunnen uitbreiding krijgen.

Voor de leerlingen die instromen vanuit een OKAN-klas (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) gaan we samen met hen zoeken hoe we hun Nederlands nog verder kunnen opkrikken: Huis van Nederlands, woordenschatlijsten, ondersteuning Nederlands via de academie, …

Omtrent leerstoornissen

Leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie,… of na een traject bij het CLB kunnen gebruik maken van extra maatregelen. De school heeft hiervoor een charter opgesteld dat als basis dient om in samenspraak met de leerling en de ouders de meest geschikte maatregelen te kiezen.

Leerlingen kunnen beroep doen op vakbegeleiding

Leerlingen die studieproblemen hebben, kunnen ’s middags begeleiding krijgen voor de theorievakken. Deze begeleiding kan vakspecifiek zijn, maar wil vooral hulp bieden bij het zelfstandig leren verwerken van de leerstof.

Ondersteuning op het vlak van leren en studeren

Leerlingen kunnen ook een sessie leren studeren volgen. Plannen en studiemethode, omgaan met stress voor toetsen of examens, … zijn enkele elementen die aan bod komen.

Leerlingenbegeleiding

De leerlingbegeleiders kunnen bereikt worden via het mailadres [email protected].

Leerlingenbegeleiding is de zorg van elk personeelslid. In de eerste lijn staan de klastitularissen en de vakleraars die de leerlingen op heel wat vlakken zelf kunnen begeleiden. De leerlingenbegeleiders staan in de tweede lijn en het is hun taak om de leerlingen te ondersteunen, samen met de leerkrachten te zoeken naar mogelijke hulp of maatregelen en om leerlingen die een langer lopende en/of intensievere begeleiding nodig hebben op te vangen.

De leerlingen kunnen uit eigen beweging bij de leerlingenbegeleiders aankloppen, ze worden uitgenodigd op vraag van de ouders of ze worden naar hen doorverwezen door klastitularissen, leraars, leerlingensecretariaat en directie. De leerlingenbegeleiders kunnen ook op eigen initiatief leerlingen bij zich roepen, op basis van veelvuldige afwezigheden bijvoorbeeld.

Leerlingen en ouders kiezen zelf vrij met wie ze contact opnemen. In overleg met de leerling/ouders enerzijds en met de leerlingenbegeleiders anderzijds, wordt beslist wie de begeleiding op zich neemt. De wensen van de leerling/ouders zullen worden gerespecteerd. Er zal tijdens de begeleiding wel steeds overlegd worden met de leerlingenbegeleiders.

Indien bijkomende externe hulp nodig wordt geacht, wordt het CLB gecontacteerd. Ouders of leerlingen kunnen ook zelf de beslissing nemen om het CLB te contacteren.

Bij regelmatige ongewettigde afwezigheden wordt het CLB ook ingeschakeld.

CLB Centrum voor Leerlingenbegeleiding

VCLB Pieter Breughel: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Jorien Huysentruyt (psycho-pedagogisch consulent): [email protected]
Nele Tronckoe (maatschappelijk werker): [email protected]

Opzichterstraat 84
1080 Brussel
Tel 02/512 30 05
e-mail: [email protected]

Openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00