Visie

Wij zijn een Nederlandstalige Kunsthumaniora in Brussel, gericht naar jonge mensen die willen tekenen, schilderen, fotograferen, filmen en of plannen maken en bedenken.
We wakkeren niet alleen je intelligentie aan maar ook je hart, je creativiteit en je persoonlijkheid. Een stevige basis voor verdere studies.
Je creatieve activiteiten groeien door een intense dialoog met je leraars, je medeleerlingen en de (kunst-) wereld.

Visie

Ons opvoedingsproces vormt een complex geheel van relaties en interacties. Hierin gaat het essentieel om een individueel zoeken van de leerling dat vanwege de leraars, de groep, het atelier, de algemene vakken en het totale schoolgebeuren stimulansen moet krijgen.
Dit proces steunt op de communicatieve relatie leraar-creatie-leerling-groep vanuit betrokkenheid bij de beeldende materie.

Het opvoedingsproces gebeurt in een eigen opvoedingsklimaat: een klimaat van openheid waarbinnen de leerling moet kunnen ervaren dat in-vraag-stellen, kritisch benaderen en sturen van eigen beeldende oplossingen binnen cultuurhistorisch verband wordt nagestreefd en beleefd. Dit overstijgt het opdelen in vakken.

Hoewel de leerling zich vragen kan stellen over zijn aanleg en zijn beeldend inzicht, vormen zijn drang en interesse om beeldend te werken de basis van zijn bewuste keuze. In het kunstonderwijs gaat het immers niet in de eerste plaats om tekenvaardigheid maar veel meer om de studie van en het inzicht in de vormentaal. Het leren begrijpen van de vormentaal en het verwerven van beeldend inzicht om de vormentaal gaandeweg als persoonlijke taal te leren beheersen, vraagt veel geestelijk en manueel werk. De leerling moet dan ook mentaal en daadwerkelijk bereid zijn om voor die vorming te werken. Naast de uren in het lessenrooster wordt van de leerling thuiswerk geëist: enerzijds studiewerk om de opdrachten voor te bereiden en anderzijds manueel werk om de persoonlijke oplossingen vorm te geven.
De vorming in het kunstonderwijs is een intens proces dat inzet van geest en intellect vergt en dat een beroep doet op intuïtie en gevoel.

Van de leerling wordt verwacht dat hij leert:
 voldoende organisatievermogen op te brengen om de opdrachten af te werken binnen de gegeven tijdslimiet
 open staan voor andere oplossingen dan de zijne en kritiek op eigen werk te accepteren
 door persoonlijke lectuur, bezoek aan tentoonstellingen, bijwonen van (multi-)culturele manifestaties, … zijn interesse voor de beeldende kunsten als aspect van de algemene cultuur te verdiepen.