Vrije Kunsten

Inleiding 
Vrije Kunsten is een optie binnen de opleiding genaamd Beeldende Kunsten. Het is een studierichting met dubbele (D/A) finaliteit. In deze richting wordt in de eerste plaats voorbereid op verder studeren, maar het sluit de arbeidsmarkt niet uit.   

We bieden een evenwicht aan tussen ateliermomenten, algemene theoretische vakken en kunst- en cultuurbeschouwende vakken. In deze richting krijgen leerlingen de vrijheid om te experimenteren met alle mogelijke media.  

In de derde graad verbreden en verdiepen we de doelen uit de Beeldende Kunsten van de tweede graad. We leren verder omgaan en experimenteren met alle mogelijke beeld- en vormgevingsmiddelen die je kan tegenkomen in het hedendaagse culturele landschap.   

 
Doelgroep 
Deze optie is voor jou als je gefascineerd bent door het beeld in al zijn verschijningsvormen, net zoals alle andere richtingen binnen de Beeldende Kunsten. Via het beeldende domein krijg je een zeer volwaardige vorming.  

Beter nog, we spreken niet alleen je intellectuele vermogens aan, maar stimuleren ook je creatieve mogelijkheden. Creativiteit geeft jou binnen de huidige, snel evoluerende maatschappelijke context een streepje voor. In deze opleiding staat een kritische geest en onafhankelijkheid voorop.  

Nieuwsgierigheid, intellectuele honger, zin voor experiment en out-of-the-box-denken zijn in onze opleiding een voorwaarde voor jou. Je creëert met zo divers mogelijk met de beschikbare analoge en digitale middelen. 

Trajecten 
In het vijfde jaar word je begeleid in een ontdekkingstocht langs verschillende technieken en creatieve werkprocessen. Zowel 2-dimensionale technieken (zoals onder andere tekenen, schilderen,…) als 3-dimensionale technieken (zoals onder andere werken met, klei, gips, hout,…) komen aan bod. Deze technieken zijn zowel manueel als digitaal. Binnen het digitale leer je de gangbare software hanteren.  

In het zesde jaar focus je op autonoom onderzoek en presentatie in het kader van jouw eindproef.  

Werking 
De werking binnen de opleiding Vrije Kunsten is procesmatig. Dit betekent dat je veel onderzoek doet, voorstudies maakt, experimenteert met diverse media en materialen om te komen tot een persoonlijk beeldende creatie.

Een eerste fundamenteel aspect in onze opleiding is de waarneming in al haar gedaanten: de doorgedreven observatie die samenhangt met het exploreren van de wereld der beelden.  

Het communiceren via voorontwerpen, schetsen en tekeningen is een tweede basisvaardigheid die we trachten te ontwikkelen. Via documentatiemappen en werkboeken, via schetsen en notities, dagboeken en beeldarchieven krijgen leraars inzicht in jouw werkproces.  

Ten derde is het vermogen tot uitdrukking en expressie de as waarrond onze opleiding draait.  
Je dient jouw ideeën, concepten, …  daadwerkelijk te vertalen naar beelden.   

Het voordeel van onze aanpak is, ten vierde, dat je verplicht wordt om je verbeelding en creatief denken aan te spreken en verder te ontwikkelen.  

Tenslotte is samenwerking en coöperatie essentieel binnen de hedendaagse kunstwereld en worden bijgevolg binnen onze studierichting gestimuleerd.  

We zetten volop in op kritisch inzicht, zelfreflectie, zelfstandigheid en probleemoplossend denken en creatie. 
Een hecht lerarenteam, elkeen met zijn of haar eigen beeldende specialisme en elk vanuit de specifieke interesse en achtergrond begeleidt de leerling in een intens proces.   

Omdat het beeld en het beeldende domein centraal staan in onze studie moeten we te rade gaan bij het specialisme bij uitstek en de beeldspecialisten bij uitstek: respectievelijk de kunst en de kunstenaars. Daarom is historisch inzicht in de kunst noodzakelijk. Geïntegreerd in het atelier, maar ook in de lessen kunst- en cultuurbeschouwing trachten we algemene inzichten bij te brengen.  

Huiswerk 
Kiezen voor deze kunsthumaniora houdt in dat je werkproces niet stopt bij het verlaten van de school. Naast je huiswerk voor de algemene vakken wordt er ook van je verwacht om je atelierwerking thuis uit te diepen en voor te bereiden. Reken hiervoor minstens de helft van de atelieruren voor het engagement thuis. Thuis (onder-)zoek je je ideeën, ga je creatief experimenteren en verzamel je de nodige materialen om aan de slag te gaan in het atelier.   

Evaluatie 
De evaluatie is enerzijds gebaseerd op je beeldende vaardigheden en anderzijds op de wijze waarop je deze beeldende ideeën weet vorm te geven binnen een ruimer leerproces. Hierbij staat het proces en je persoonlijke evolutie centraal.   

De evaluatiemomenten gebeuren individueel of via groepsbesprekingen. Er is sprake van een permanente evaluatie tijdens de verschillende stadia van de projecten. De synthese van deze evaluaties gebeurt tijdens de zogenaamde jury’s waarbij je werk van een geheel trimester samen met alle kunstleerkrachten wordt besproken. Je krijgt steeds rechtstreekse feedback met een focus op zelfsturing en het bevorderen van zelfontplooiing binnen jouw groeiproces. Deze evaluaties komen terecht in de rapporten waar je niet cijfermatig wordt beoordeeld maar aan de hand van waarderingen. 

Ontdek hoe divers het werk van onze zesdejaars is…
LINK naar de teaserfilmpjes van de zesdejaars

LESSENTABEL 5 en 6 VK
Vrije Kunsten

2uGodsdienst
1uAardrijkskunde
1uNatuurwetenschappen
2uEngels
2uFrans
1uGeschiedenis
2uLichamelijke Opvoeding
3uNederlands
2uWiskunde
2uKunstbeschouwing
2uAudio en Media
1uKunststromingen
4uWaarneming
11uAtelier
geïntegreerdGemeenschappelijk funderend Leerplan (persoonsvorming)
geïntegreerdFinancieel Economische Vorming
36u 
https://sintlukas.blogspot.com/2022/05/teasers-gip-2022.html
https://www.instagram.com/p/CpkjkYaKYvh/