Begeleiding

Voortdurende aandacht voor de begeleiding van leerlingen maakt deel uit van ons onderwijs. Dit betekent ook dat in dit kader een aantal initiatieven worden genomen:

• Omtrent taal

Elke nieuwe leerling van het eerste en tweede jaar legt in september een digitale taaltoets Nederlands af. Op basis van de resultaten wordt nagegaan wie extra onder­steuning voor de Nederlandse taal nodig heeft. Afhankelijk van de situatie kan dan vanuit de school hulp aangeboden worden. Taalsterke leerlingen kunnen uitbreiding krijgen.
Leerlingen die instromen vanuit de OKAN-klas (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers) krijgen ook, individueel of in kleine groepjes, extra taalondersteuning van specifiek opgeleide taalleerkrachten tijdens de schooluren.

• Omtrent leerstoornissen

Leerlingen met leerstoornissen zoals dyslexie, dyscalculie,… kunnen gebruik maken van extra maatregelen. De school heeft hiervoor een charter opgesteld dat als basis dient om in samenspraak met de leerling en de ouders de meest geschikte begeleidende maatregelen te kiezen.

• Leerlingen kunnen ook een beroep doen op leerlingen- en vakbegeleiding:

Er zijn twee leerlingenbegeleiders. Het is hun taak om niet alleen op studiegebied, maar ook op socio-emotioneel gebied de leerlingen te ondersteunen. Ze vangen ook leerlingen op die een langerlopende begeleiding nodig hebben. Leerlingen kunnen zelf contact opnemen met de leerlingenbegeleiders maar dit kan ook gebeuren op initiatief van de school.
Daarenboven kunnen leerlingen die studie­problemen hebben ‘s middags begeleiding krijgen voor de theorievakken. Deze begeleiding kan vakspecifiek zijn, maar wil vooral hulp bieden bij het zelfstandig leren verwerken van de leerstof. Leerlingen kunnen ook een sessie leren leren volgen. Plannen en studiemethode zijn enkele elementen die aan bod komen.

Organisatie leerlingen- en vakbegeleiding
De studiebegeleiding is van 12u15 tot 13u. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze stipt aanwezig zijn bij de aanvang van de studiebegeleiding, dit om nutteloos wachten van de begeleider te vermijden. Om praktische redenen dienen alle leerlingen notities, handboeken en klasagenda mee te brengen.